ศูนย์ทดสอบ วิจัย วัสดุและอุปกรณ์ทางการกีฬา (TRECS) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รวมงานวิจัยและทดสอบ โดยนักศึกษาและคณาจารย์ของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยแบ่งรูปแบบของงานเป็นหัวข้อดังต่อไปนี้
 
ผลผลิต / ผลลัพธ์ของโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (จำนวนงานวิจัย)

ผลลัพธ์ของโครงการ

รูปแบบงาน

2552

2553

2554

2555

รูปแบบที่ 1

1

-

1

-

                      เพื่อสร้างนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการกีฬา

รูปแบบที่ 2

-

2

3

3

                      เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางการกีฬา

รูปแบบที่ 3

1

1

1

2

                      เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค

 
รูปแบบที่ 1 : ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีการกีฬา(Sports Technology Innovation)

โดยคณาจารย์ / นิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา (โดยเน้นกลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการกีฬา) ของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ดังนี้

 

หัวข้องานวิจัย

ผู้รับผิดชอบงานวิจัย

กำหนดแล้วเสร็จ

1) การศึกษาสิ่งทอเส้นใยนำไฟฟ้าเพื่อใช้ในชุดแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น
(A STUDY OF CONDUCTIVE SMART TEXTILE FOR USE IN AMATEUR BOXING COMPETITION SUIT)

อ.บุญศักดิ์ หล่อพิพัฒน์

พ.ศ. 2552

2) การศึกษาสิ่งทอเส้นใยนำไฟฟ้าเพื่อใช้ในชุดแข่งขันเทควันโด
(A STUDY OF CONDUCTIVE SMART TEXTILE FOR USE IN TAEKWON-DO COMPETITION SUIT)

อ.บุญศักดิ์ หล่อพิพัฒน์

พ.ศ. 2554

 

 
รูปแบบที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางการกีฬา

โดยคณาจารย์ / นิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา (โดยเน้นกลุ่มวิชาเอกการโค้ชทางการกีฬา) ของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ดังนี้

 

หัวข้องานวิจัย

ผู้รับผิดชอบงานวิจัย

กำหนดแล้วเสร็จ

1) การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการสร้างแรงสำหรับกีฬาที่ต้องใช้แรงระเบิด
(A COMPARATIVE STUDY OF RATE OF FORCE DEVELOPMENT IN EXPLOSIVE POWER SPORTS)

ผศ.ดร.ชนินทร์ชัย อินทิราภรณ์

พ.ศ. 2553

2) การศึกษาคุณลักษณะและแบบทดสอบเฉพาะของกีฬามวยสากลสมัครเล่น
(A STUDY OF SPECIFIC CHARACTHRISTIC SKILL & PHYSICAL TEST FOR AMATEUR BOXING)

อ.ดร.ชัยพัฒน์ หล่อศิริรัตน์

พ.ศ. 2553

3) การศึกษาลักษณะการทำงานของกล้ามเนื้อที่สัมพันธ์กันในกีฬาที่มีความหวังสูงของประเทศไทย
(A COMPARATIVE STUDY OF MUSCLE PROFILES IN TOP SUCCESS POTENTIAL SPORTS IN THAILAND)

รศ.ดร.วิชิต คนึงสุขเกษม

พ.ศ. 2554

4) การศึกษาน้ำหนักหมัดในการทำคะแนนของมวยสากลสมัครเล่น
(A STUDY OF SUITABLE PUNCHING FORCE IN SCORING IN AMATEUR BOXING)

รศ.ดร.ถนอมวงศ์  กฤษณ์เพ็ชร์

พ.ศ. 2554

5) การศึกษาการฝึกพัฒนากำลังระเบิดในการเสิร์ฟและฟาดเซปักตะกร้อ
(A STUDY OF EXPLOSIVE POWER TRAINING FOR SERVING AND SPIKING IN SEPAKTAKRAW)

ผศ.ดร.เฉลิม ชัยวัชราภรณ์

พ.ศ. 2554

6) การศึกษาความสัมพันธ์ของแรงจับไม้เทนนิสกับความเร็วและความแรงในการตีลูกเทนนิส
(A STUDY OF INTER-RELATIONSHIP BETWEEN GRIP FORCE AND TENNIS BALL SPEED AND VELOCITY)

ผศ.ดร.วันชัย บุญรอด

พ.ศ. 2555

7) การศึกษาเปรียบเทียบความปลอดภัยและความเหมาะสมในการใช้งานของอุปกรณ์มวยสากลสมัครเล่นที่ได้รับการรับรองแล้ว
(A COMPARATIVE STUDY OF DEGREE OF SAFETY AND USABILITY OF APPROVED AMATEUR BOXING EQUIPMENT)

อ.บุญศักดิ์ หล่อพิพัฒน์

พ.ศ. 2555

8) การศึกษาเปรียบเทียบการซับแรงของรองเท้าวิ่งบนพื้นถนนกับบนลู่กลที่มีระบบซับแรงประเภทต่าง ๆ
(A STUDY OF COMPARATIVE STUDY OF RUNNING SHOE SHOCK ABSORPTION BETWEEN ROAD SURFACE AND SHOCK ABSORPTION SYSTEM ON VARIOUS TREADMILLS)

ผศ.ดร.ดรุณวรรณ สุขสม

พ.ศ. 2555

 

 
รูปแบบที่ 3 : ผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาของศูนย์ฯทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ยั่งยืน อันเกิดจากการได้รับการรับรองระบบมาตรฐานสากล (ระบบ ISO 17025)

ซึ่งจะทำให้การให้บริการทดสอบ / สอบเทียบของศูนย์ฯ มีความน่าเชื่อถือ และเที่ยงตรงตามข้อกำหนดคุณลักษณะ (Equipments Verification Testing) สมรรถนะการทำงานของวัสดุและอุปกรณ์ทางการกีฬา เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับการให้บริการทดสอบของศูนย์ฯมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนี้

 

หัวข้องานวิจัย

ผู้รับผิดชอบงานวิจัย

กำหนดแล้วเสร็จ

1) การศึกษาความแม่นตรงและสมรรถนะการใช้งานลู่กลไฟฟ้าสำหรับงานทดสอบสมรรถภาพทางกายและการออกกำลังกาย
(A STUDY OF ACCURACY AND PERFORMANCE MEASUREMENT OF TESTING AND EXERCISE TREADMILLS)

อ.ชัยสิทธิ์ ภาวิลาส

พ.ศ. 2552

2) การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะการใช้งานของรองเท้ากีฬาต่างๆ
(A COMPARATIVE STUDY OF USABILITY PERFORMANCE OF VARIOUS SPORTS SHOES)

ผศ.ดร.เฉลิม ชัยวัชราภรณ์

พ.ศ. 2553

3) การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะการใช้งาน ของอุปกรณ์ฝึกเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแบบต่าง ๆ
(A COMPARATIVE STUDY OF TRAINING EFFECTIVENESS IN VARIOUS TYPE OF WEIGHT TRAINING EQUIPMENT)

ผศ.ดร.ชนินทร์ชัย อินทิราภรณ์

พ.ศ. 2554

4) การศึกษาความแม่นตรงและกระบวนการปรับเทียบจักรยานวัดงานประเภทต่าง ๆ
(A STUDY OF ACCURACY AND CALIBRATION PROCEDURE FOR VARIOUS TYPE OF ERGOMETER BIKES)

อ.ชัยสิทธิ์ ภาวิลาส

พ.ศ. 2555

5) อิทธิพลของรองเท้านักเรียนที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเด็กนักเรียน
(INFLUENCE OF STUDENT ’S SHOES TOWARD STUDENT ‘S GROWTH)

อ.ดร.ชัยพัฒน์ หล่อศิริรัตน์

พ.ศ. 2555

 

 
 
 
 
 
 
ศูนย์ทดสอบวิจัยวัสดุและอุปกรณ์ทางการกีฬา (TRECS)
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับเรา   ข่าวสาร   บริการของเรา   การวิจัยและทดสอบ   ถามตอบ   ติดต่อเรา
สงวนลิขสิทธิ์ 2552 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย